Azadegan League Azadegan League 2022-23

Shams Azar
Esteghlal Khuzestan
Saipa
Fajr Sepasi
Kheybar
Mes Shahr-e Babak
VanPars
Chadormalu
Pars Jonoubi Jam
Darya Babol
Esteghlal Mollasani
Khosheh Talaei
Arman Gohar
Shahrdari Astara
Shahrdari Hamedan
Khalij Fars
Chooka
Shams Azar
Esteghlal KhuzestanSaipaFajr SepasiKheybarMes Shahr-e BabakVanParsChadormaluPars Jonoubi JamDarya BabolEsteghlal MollasaniKhosheh TalaeiArman GoharShahrdari AstaraShahrdari HamedanKhalij FarsChookaTop