Player list

Name Team Matches played Position
Shahrdari Bam 5 15 14 1 0 1 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 1 13 13 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 12 11 1 0 0 0 0 Forward
Avalan Kamyaran 8 12 11 1 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 1 10 10 0 0 0 0 0
Chooka, Shahrdari Mahshahr 6 9 9 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 8 9 9 0 0 0 0 0
Chooka, Shahid Ghandi 1 10 8 2 0 0 0 0
Kheybar 5 8 8 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam, Shahrdari Mahshahr 5 8 8 0 0 0 0 0
Melli Hafari 0 8 8 0 0 0 0 0 Forward
Atrak Bojnourd 2 8 8 0 0 0 0 0
Shahrdari Fouman 0 8 8 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 2 7 7 0 0 0 0 0
Persepolis Ganaveh 2 7 7 0 0 0 0 0
Pas 6 7 7 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 2 8 7 1 0 1 0 0
Esteghlal Mollasani 4 7 7 0 0 0 0 0
Foolad Novin 0 8 6 2 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 2 6 6 0 0 0 0 0 Forward
Miladmehr, Shahid Ghandi 0 6 6 0 0 0 0 0
Foolad Novin 1 6 6 0 1 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 6 6 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 3 6 6 0 0 0 0 0
Miladmehr 1 7 6 1 0 0 0 0
Chooka 6 10 5 5 0 0 0 0
Shahid Ghandi 2 7 5 2 0 0 0 0
Naft Gachsaran 4 7 5 2 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 5 5 5 0 0 0 0 0
Avalan Kamyaran, Esteghlal Mollasani 4 5 5 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 3 5 5 0 0 0 0 0
Foolad Novin 1 5 5 0 0 0 0 0
Be'sat Kermanshah 6 6 5 1 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 5 7 5 2 0 0 0 0
Sardar Bukan 2 6 5 1 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 5 5 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 1 5 5 0 0 0 0 0
Naft Omidieh 4 6 5 1 0 0 0 0
Foolad Novin 0 4 4 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 4 4 0 0 0 0 0
Melli Hafari 2 4 4 0 0 0 0 0
Atrak Bojnourd 2 4 4 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 5 4 4 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 5 4 1 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 4 4 0 0 0 0 0
Foolad Novin 1 4 4 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 7 4 4 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 0 4 4 0 0 0 0 0
IranJavan 5 4 4 0 0 0 0 0
Pas 7 6 4 2 0 0 0 0
Football betting online with Betway


Top