Player list

Name Team Matches played Position
Shahrdari Bam 5 12 11 1 0 1 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 1 10 10 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 1 10 10 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 10 9 1 0 0 0 0
Avalan Kamyaran 8 9 8 1 0 0 0 0
Melli Hafari 0 8 8 0 0 0 0 0 Forward
Chooka, Shahrdari Mahshahr 6 7 7 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 2 7 7 0 0 0 0 0
Persepolis Ganaveh 2 7 7 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 2 8 7 1 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 4 7 7 0 0 0 0 0
Chooka, Shahid Ghandi 1 8 6 2 0 0 0 0
Miladmehr, Shahid Ghandi 0 6 6 0 0 0 0 0
Kheybar 5 6 6 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 3 6 6 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 8 6 6 0 0 0 0 0
Foolad Novin 0 7 5 2 0 0 0 0
Chooka 6 8 5 3 0 0 0 0
Shahid Ghandi 2 7 5 2 0 0 0 0
Pas 6 5 5 0 0 0 0 0
Miladmehr 1 6 5 1 0 0 0 0
Shahrdari Fouman 0 5 5 0 0 0 0 0
Foolad Novin 0 4 4 0 0 0 0 0
Melli Hafari 2 4 4 0 0 0 0 0
Atrak Bojnourd 2 4 4 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 5 4 4 0 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 5 4 4 0 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 2 4 4 0 0 0 0 0 Forward
Be'sat Kermanshah 6 5 4 1 0 0 0 0
Shahrdari Astara 7 4 4 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 0 4 4 0 0 0 0 0
IranJavan 5 4 4 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam, Shahrdari Mahshahr 5 4 4 0 0 0 0 0
Pas 7 4 4 0 0 0 0 0
Be'sat Kermanshah 2 4 4 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 4 4 4 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 4 3 1 0 0 0 0
Naft Gachsaran 5 3 3 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 3 3 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 4 4 3 1 0 0 0 0
Shohada Babolsar 6 3 3 0 0 0 0 0
Miladmehr 2 3 3 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin, Kheybar 3 3 3 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 3 3 3 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 3 3 0 0 0 0 0
Foolad Novin 1 3 3 0 0 0 0 0
Foolad Novin, Melli Hafari 1 3 3 0 0 0 0 0
Sardar Bukan 2 3 3 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 5 3 3 0 0 1 0 0
Naft Gachsaran 5 3 3 0 0 0 0 0
Top