پنجشنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
Thursday 19 April, 2012 16:30
Week 26 Azadegan League 2011-12 Group B
Shahid Nasiri

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Jahanbazi
Referee 1
Ghasemi
Referee 2
Najafi

تربيت يزد: محمد آلايم، محمد رعيت(از دقيقه ۷۱ كاظم حسين زاده)، مهران درويش، سيدمحمد على حسينى، هادى قاسم زاده، آلن باسيج، اسماعيل بالى مقدس(از دقيقه ۷۵ مهدى طايفى)، محمدعلى باقرى، مسلم محمدنژاد(از دقيقه ۸۸ فرنوش رحمتى)، سجاد احمدى و تورج رجايى
سرمربى: محمود اميرى

ماشين سازى: حامد رياحى، كاوه زنگيان، بهمن كامل، سيدمحمد علوى، مرتضى غلام على تبار، امير تيزرو، رسول عليزاده، ميثم نقى زاده، فراز فاطمى(از دقيقه ۷۳ محمد شجاعى)، مهرداد بايرامى(از دقيقه ۸۳ سامان نريمان) و شهريار شيروند(از دقيقه ۶۵ سيدحسين حسينى)
سرمربى: رسول خطيبى

Top