Azadegan League Azadegan League 2022-23

Shams Azar
Esteghlal Khuzestan
Kheybar
Saipa
Fajr Sepasi
Chadormalu
VanPars
Pars Jonoubi Jam
Mes Shahr-e Babak
Khosheh Talaei
Esteghlal Mollasani
Darya Babol
Shahrdari Hamedan
Arman Gohar
Shahrdari Astara
Khalij Fars
Chooka
Shams Azar

29/03


21/04
15/04

Esteghlal Khuzestan05/04
29/0321/04

Kheybar

21/04Saipa
05/04
Fajr Sepasi05/04
21/04

Chadormalu

29/0315/04


VanPars05/04
21/04
Pars Jonoubi Jam
05/0420/04
Mes Shahr-e Babak


21/04


05/04Khosheh Talaei

15/04


29/03
Esteghlal Mollasani

14/0430/03Darya Babol


15/04


Shahrdari Hamedan
05/04
Arman Gohar
29/03
15/04Shahrdari Astara


05/04


21/04Khalij Fars


15/04
29/03

Chooka15/04


29/03
Top