پنجشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱
Thursday 25 April, 2002 16:00
Week 19 IPL 2001-2002
Tehran

Additional information

Referee
Ali Khosravi
Referee 1
Nader Jafari
Referee 2
Ebrahim Porfaraji

Pas
Rabikhah  21
Fajr-Sepasi
RezaeiKamal 10
Zolrahmi 60 


Top