Player list

Name Team Matches played Position
Esteghlal 21 15 12 3 5 0 0 0 Forward
Paykan 28 13 7 6 6 1 1 0
Sanat Naft 25 12 8 4 4 0 0 0 Forward
Persepolis 29 11 10 1 2 0 1 0
Persepolis 26 11 6 5 4 0 0 0
Esteghlal, Zob Ahan 23 10 10 0 1 0 0 0
Esteghlal 30 10 10 0 2 0 0 0 Forward
Gol Gohar, Shahr Khodro 29 9 9 0 1 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 27 8 4 4 4 0 1 0
Gol Gohar, Machine Sazi 30 8 2 6 4 0 0 0
Paykan 26 8 8 0 4 0 0 0 Forward
Shahin Bushehr 23 7 5 2 4 1 0 0
Foolad 29 7 5 2 6 0 1 0
Sepahan 25 7 7 0 6 0 1 0 Forward
Tractor Sazi 28 6 6 0 5 0 0 0
Gol Gohar 27 6 6 0 8 0 0 0
Persepolis 26 6 6 0 3 0 0 0
Saipa 25 6 3 3 3 0 0 0
Sepahan 25 6 6 0 3 2 1 0
Esteghlal 28 5 3 2 2 0 0 0
Tractor Sazi 30 5 5 0 2 0 1 0
Esteghlal 27 5 5 0 3 2 1 0
Naft M.Soleyman 24 5 5 0 4 0 0 0
Tractor Sazi 26 5 5 0 5 0 0 0
Zob Ahan 10 5 3 2 0 0 0 1 Forward
Zob Ahan 9 5 4 1 2 0 0 0 Forward
Foolad 18 4 4 0 2 0 0 0
Shahin Bushehr 18 4 3 1 6 0 0 0
Nassaji 18 4 4 0 2 0 1 0
Shahr Khodro 23 4 3 1 3 0 0 0
Saipa 28 4 4 0 3 0 0 0
Persepolis 29 4 4 0 1 0 0 0
Esteghlal 23 4 4 0 5 1 0 0
Shahr Khodro 24 4 4 0 4 0 0 0
Nassaji 20 4 4 0 4 0 0 0
Sepahan 16 4 3 1 2 0 1 0 Defender
Persepolis 15 4 4 0 2 1 0 0 Forward
Nassaji 27 3 1 2 3 0 0 0
Naft M.Soleyman 28 3 2 1 6 0 1 0
Naft M.Soleyman 25 3 3 0 5 0 0 0
Nassaji 25 3 3 0 3 0 0 0
Shahin Bushehr 29 3 2 1 3 1 0 0
Paykan 26 3 1 2 2 0 0 0
Sanat Naft 29 3 3 0 1 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 27 3 3 0 6 1 0 0
Machine Sazi 15 3 3 0 3 1 0 0
Sepahan 23 3 3 0 5 0 0 0
Gol Gohar 25 3 3 0 1 1 1 0
Sepahan 24 3 3 0 3 0 0 0
Shahr Khodro 24 3 3 0 6 0 0 0
Top