Player list

Name Team Matches played Position
Paykan 25 12 7 5 5 1 1 0
Esteghlal 18 12 10 2 5 0 0 0 Forward
Sanat Naft 22 11 7 4 4 0 0 0 Forward
Persepolis 23 10 6 4 4 0 0 0
Persepolis 26 9 8 1 2 0 1 0
Esteghlal, Zob Ahan 21 9 9 0 1 0 0 0
Esteghlal 27 9 9 0 1 0 0 0 Forward
Pars Jonoubi Jam 25 8 4 4 2 0 1 0
Gol Gohar, Shahr Khodro 26 8 8 0 1 0 0 0
Gol Gohar, Machine Sazi 27 8 2 6 4 0 0 0
Shahin Bushehr 21 7 5 2 4 1 0 0
Foolad 25 7 5 2 6 0 0 0
Paykan 24 7 7 0 2 0 0 0 Forward
Sepahan 22 7 7 0 5 0 1 0 Forward
Tractor Sazi 25 6 6 0 5 0 0 0
Saipa 22 6 3 3 3 0 0 0
Tractor Sazi 27 5 5 0 1 0 1 0
Persepolis 24 5 5 0 2 0 0 0
Naft M.Soleyman 20 5 5 0 3 0 0 0
Sepahan 22 5 5 0 3 2 1 0
Zob Ahan 7 5 4 1 1 0 0 0 Forward
Esteghlal 25 4 2 2 2 0 0 0
Foolad 18 4 4 0 2 0 0 0
Gol Gohar 24 4 4 0 7 0 0 0
Nassaji 18 4 4 0 2 0 1 0
Shahr Khodro 23 4 3 1 3 0 0 0
Saipa 25 4 4 0 3 0 0 0
Esteghlal 25 4 4 0 2 2 1 0
Esteghlal 21 4 4 0 5 1 0 0
Shahr Khodro 21 4 4 0 4 0 0 0
Nassaji 20 4 4 0 4 0 0 0
Tractor Sazi 24 4 4 0 4 0 0 0
Sepahan 16 4 3 1 2 0 1 0 Defender
Persepolis 13 4 4 0 2 1 0 0 Forward
Nassaji 25 3 1 2 3 0 0 0
Naft M.Soleyman 21 3 3 0 5 0 0 0
Nassaji 23 3 3 0 3 0 0 0
Shahin Bushehr 26 3 2 1 2 1 0 0
Pars Jonoubi Jam 24 3 3 0 5 1 0 0
Shahin Bushehr 15 3 2 1 6 0 0 0
Sepahan 23 3 3 0 5 0 0 0
Sepahan 21 3 3 0 3 0 0 0
Shahr Khodro 21 3 3 0 5 0 0 0
Persepolis 26 3 3 0 1 0 0 0
Machine Sazi 23 3 2 1 4 0 1 0
Pars Jonoubi Jam 27 3 3 0 3 0 0 0
Paykan 25 3 3 0 0 0 0 0
Saipa 26 3 3 0 6 0 0 0
Zob Ahan 21 3 3 0 1 0 1 0
Foolad 20 3 3 0 0 0 0 0
Top