پنجشنبه , ۱۴ آذر ۱۳۸۷
Thursday 04 December, 2008 14:15
Week 17 IPL 2008-2009
Fooladshahr

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Rafiei
Referee 1
Ahmadi
Referee 2
Safa

 ذوب آهن
عيسى اندوى (۱۵)، حيدر عبيد جاسم (۱۲) از ۴۶ سينا عشورى (۱۵) قاسم حدادى فر (۱۴) از دقيقه ۷۹ مصطفى صالحى نژاد، حسن اشجارى (۱۶)، شاهين خيرى (۱۳) سيدمحمد حسينى (۱۷)، محمد صالحى (۱۵) ايگور كاسترو(۱۴)، محمدرضا خلعتبرى (۱۳)، محمد منصورى (۱۶) از دقيقه ۵۱ محسن مسلمان و اسماعيل فرهادى (۱۸)
سرمربى: منصور ابراهيم زاده (۱۷)

فولاد
كارلوس آلبرتو (۱۸)، سهراب بختيارى زاده (۱۵) رضا جلالى (۱۴) پژمان جمشيدى (۱۳) احمد آل نعمه (۱۴)، ساندرو داسيلوا (۱۳)، سعيد رمضانى (۱۴) از دقيقه ۷۶ بختيار رحمانى، حجت زادمحمود (۱۶) از دقيقه ۶۲ مجاهد خذيراوى، سجاد فيض اللهى (۱۶) از دقيقه ۶۷ لوسيانو والنته، محمد قاضى (۱۷) و نادر احمدى (۱۵)
سرمربى: مجيد جلالى (۱۷)

Top