چهارشنبه , ۳۰ آذر ۱۳۹۰
Wednesday 21 December, 2011 14:00
Week 12 Azadegan League 2011-12 Group B
Homa Tehran

Timeline

 
90'

Player statistic

Nasser Dorodian    
    Mohsen Rabikhah
    Mohammad Javad Zarei
    10' Tiago Fraga
Ali Abolfathi 61'    

Additional information

Referee
Adel
Referee 1
Kiani
Referee 2
Rostamzadeh

كاوه تهران: مهرداد طهماسبى، شهروز قوى مذهب، بابك بيدارى، مهدى فتحى زاده، مصطفى مهدوى كيا، حسين شهبازى، ميلاد قربان زاده( از دقيقه ۸۵ يوسف حسينى)، على قاسمى( از دقيقه ۷۸ على جوانبخت)، ناصر دروديان ، مصطفى بابك و على ابوالفتحى( از دقيقه ۱+۹۰ على غفورى)
سرمربى: مجيد نامجومطلق

پاس همدان: على نظرمحمدى، همت عابدين نژاد، پويا سيف پناهى، محسن ربيع خواه، على ميرشفيعيان، تياگو فراگا، على جليلى، محمدجواد زارعى، على عبادى( از دقيقه ۵۵ شاهين مجيدى)، احمد پاسى( از دقيقه ۷۰ بابك رضى) و روح الله بيگدلى
( از دقيقه ۶۲ اكمل هلماتف)
سرمربى: فراز كمالوند

Top