Player list

Name Team Matches played Position
Gol Abrisham 0 0 0 0 0 0 0
Sardar Bukan 0 1 1 0 1 0 0
Arvand Khorramshahr 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0
Sanaye Talaee 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Kashan 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 0 0 0 0 1 0 Goalkeeper
Palayesh Abadan 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Jonoub 0 2 1 1 1 0 0
Arvand Khorramshahr 0 2 2 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 0 0 0 0 0 0
Sepehr Naghsh Jahan 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Ahvaz 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 2 2 0 1 0 0
Esteghlal Jonoub 0 3 3 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 0 0 0 0 0 0
Moghavemat Tehran 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Fouman 0 0 0 0 1 0 0
Moghavemat Tehran 0 0 0 0 1 0 0
Foolad Novin 0 0 0 0 0 0 0
Foolad Novin 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0
Arvand Khorramshahr 0 1 1 0 0 0 0
Shohada Babolsar 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 0 0 0 0 0 0
Arvand Khorramshahr 0 0 0 0 0 0 0
Gol Abrisham 0 0 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0
Arvand Khorramshahr 0 1 1 0 0 0 0
Naft Gachsaran 0 0 0 0 1 0 0
Niroye Zamini 0 0 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 0 0 0 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Ahvaz 0 0 0 0 0 0 0
Sepehr Naghsh Jahan 0 0 0 0 0 0 0
Persepolis Mashhad 0 0 0 0 0 0 0
Sardar Bukan 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Fouman 0 0 0 0 2 0 0
Persepolis Mashhad 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 0 0 0 0 0 0
Kimia Farayand 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 0 0 0 0 0 0
Caspian Qazvin 0 0 0 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 0 0 0 0 0 0 0
Top