Player list

Name Team Matches played Position
Spad Tehran 0 1 1 0 0 0 0 0
Shenavar Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 0 0 0 1 0 0 0
Kian Sam Babol 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 6 6 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 1 1 0 0 0 0 0
Kian Sam Babol 0 1 1 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Kavir Moghava 0 1 1 0 0 0 0 0
Navad Urmia 0 1 1 0 0 0 0 0
Niroye Zamini 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 1 0 1 0 0 0 0
Niroye Zamini 0 8 8 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 0 0 0 0 0 0 0
Petro Palayesh 0 1 1 0 0 0 0 0
Setaregan Bahman Javan 0 7 6 1 0 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 0 2 2 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 0 0 0 1 0 0 0
Shohada Razakan 0 3 3 0 0 0 0 0
Shenavar Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 3 3 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 2 2 0 0 0 0 0
Shenavar Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Setaregan Bahman Javan 0 1 1 0 0 0 0 0
Kavir Moghava 0 3 1 2 0 0 0 0
FC Yasa 0 1 1 0 0 0 0 0
Setaregan Bahman Javan 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 5 5 0 0 0 0 0
Kavir Moghava 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 1 1 0 0 0 0 0
Pas 0 0 0 0 1 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 0 0 0 1 0 0 0
Foolad Novin 0 1 1 0 0 0 0 0
Chooka 0 3 3 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 3 3 0 0 1 0 0
Atrak Bojnourd 0 1 1 0 0 0 0 0
Kavir Moghava 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 1 1 0 0 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 2 2 0 0 0 0 0
Niroye Zamini 0 3 3 0 1 0 0 0 Midfielder
Foolad Novin 0 5 4 1 0 0 0 0
Chooka 0 10 6 4 0 0 0 0 Forward
Shahrdari Bandar Abbas 0 1 1 0 0 0 0 0
Sepidrood 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Atrak Bojnourd 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 1 1 0 0 0 0 0 Forward
Top