Persepolis striker Shahab Zahedi joins Iceland’s IBV