دوشنبه , ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
Monday 02 May, 2005 17:00
Week 19 IPL 2004-2005
Shohada Noshahr

Additional information

Referee
Bathaei
Referee 1
Kahori
Referee 2
Mehrpisheh

Shemoshak
Mohseni 27
.Yousefi

Pas
Nekonam 90
Maniei 42Top