Player list

Name Team Matches played Position
Be'sat Kermanshah 6 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam, Shohada Razakan 5 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
IranJavan 6 1 1 0 0 0 0 0
Miladmehr 1 2 2 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 1 2 2 0 0 0 0 0
Avalan Kamyaran 0 1 1 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 2 2 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 1 1 1 0 0 0 0 0
Foolad Novin 0 0 0 0 1 0 0 0
Shohada Razakan 2 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 3 1 1 0 0 0 0 0
Arvand Khorramshahr 2 0 0 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 5 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 5 0 0 0 0 0 0 0
Melli Hafari, Shahrdari Bam 2 0 0 0 0 0 0 0
Melli Hafari 1 1 1 0 0 0 0 0
Naft Omidieh 3 3 3 0 0 0 0 0
Shahrdari Bam 5 2 2 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 0 0 0 0 0 0 0
IranJavan 5 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Foolad Novin 1 0 0 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 4 0 0 0 0 0 0 0
Naft Omidieh 4 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Kheybar 7 1 1 0 0 1 0 0
Shahrdari Astara 6 0 0 0 0 1 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 4 4 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 6 0 0 0 0 0 0 0
Atrak Bojnourd 3 1 1 0 0 0 0 0
Shohada Razakan 0 4 3 1 0 0 0 0
Atrak Bojnourd 2 8 8 0 0 0 0 0
Pas 5 1 1 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 0 0 0 0 0 0 0
Arvand Khorramshahr 1 0 0 0 0 0 0 0
Shahid Ghandi 2 2 2 0 0 0 0 0
Be'sat Kermanshah 1 1 1 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 2 3 3 0 0 0 0 0
Miladmehr 1 0 0 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 5 0 0 0 0 0 0 0
Arvand Khorramshahr 3 0 0 0 0 0 0 0
Naft Omidieh 1 0 0 0 0 0 0 0
IranJavan 4 0 0 0 0 0 0 0
Miladmehr 1 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 1 0 0 0 0 0 0 0
Naft Gachsaran 4 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Mes Novin Kerman 6 1 1 0 0 0 0 0
Shohada Babolsar 3 0 0 0 0 0 0 0
Mes Novin Kerman 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 3 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Avalan Kamyaran 8 0 0 0 0 0 0 0
IranJavan 1 0 0 0 0 1 0 0


Top