Player list

Name Team Matches played Position
Mes Shahr-e Babak 0 0 0 0 1 0 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 0 0 0
Khalij Fars 0 1 1 0 0 0 0 0
Khalij Fars 0 1 1 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 1 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 1 1 0 2 0 0 0
Chadormalu 0 2 1 1 1 0 0 0 Forward
Fajr Sepasi 0 2 2 0 1 0 0 0
VanPars 0 4 4 0 0 0 0 0
VanPars 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Fajr Sepasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 1 0 0 0
Fajr Sepasi 0 5 5 0 0 0 1 0
Khalij Fars 0 0 0 0 0 0 0 0 Defender
VanPars 0 2 2 0 1 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 1 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 3 0 0 0
Khalij Fars 0 0 0 0 1 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 2 2 0 0 0 0 1
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Chadormalu 0 4 4 0 1 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0 0
Darya Babol 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0 0
Khalij Fars 0 0 0 0 1 0 0 0
Chadormalu 0 1 1 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 1 1 0 0 0 0 0 Defender
Esteghlal Khuzestan 0 11 11 0 0 0 1 0
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 5 5 0 0 0 0 0
Fajr Sepasi 0 0 0 0 1 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 3 3 0 1 0 0 0
Chadormalu 0 0 0 0 2 0 0 0 Midfielder
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 2 2 0 1 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 1 1 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 2 1 1 3 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 1 1 0 0 1 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 1 0 0 0 Goalkeeper
Arman Gohar 0 1 1 0 1 0 0 0
Arman Gohar 0 0 0 0 1 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 0 0 0
VanPars 0 1 1 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 1 0 0 0


Top