یکشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 19 May, 2002 15:00
Week 24 IPL 2001-2002
Mashhad

Additional information

Referee
Freidon Esfehanian
Referee 1
Hossein Nejati
Referee 2
Esmaeil Safiri

Aboomoslem
Razaghirad 27
Esteghlal
Fatemi  78Top