یکشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 19 May, 2002 16:00
Week 24 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Sadat Baghbani
Referee 1
Amir Davodzadeh
Referee 2
Hossein Noshehvar

Fajr-Sepasi
Rezaeikamal 41
Teraktorsazi
Fazlii 90Top