جمعه , ۶ آذر ۱۳۸۳
Friday 26 November, 2004 14:20
Week 10 IPL 2004-2005
Foladshahr Esfahan

Additional information

Referee
Mahmoud Rafeiei
Referee 1
Mohamad Fallah
Referee 2
Alireza Kahori

Zob-Ahan
Shafiei 30
Fatemi 58
Esteratolat 83
Hoseini
Ahmadpour

Est-Ahvaz
Khalifehasl 15
Al-Nameh
RazaviTop