جمعه , ۴ دی ۱۳۸۳
Friday 24 December, 2004 14:30
Week 14 IPL 2004-2005
Fooladshahr

Additional information

Referee
Afsharian
Referee 1
Rafati
Referee 2
Fahimirad

Zob-Ahan
Esteratolat 62
S.Heidari 93
Mansouri

Pas
NosratiTop