یکشنبه , ۲۱ فروردین ۱۳۸۴
Sunday 10 April, 2005 17:00
Week 24 IPL 2004-2005
Fooladshahr

Additional information

Referee
Mombini
Referee 1
Motamedi
Referee 2
Yazdani

Zob-Ahan
Fatemi 53
Azizi
Salehinejad
Bahadorani

Sepahan
Khatibi 6

Khatibi
MinavandTop