یکشنبه , ۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
Sunday 24 April, 2005 17:00
Week 26 IPL 2004-2005
Shariati Karaj
1
3
Pas

Additional information

Referee
Mombini
Referee 1
Sekhandan
Referee 2
Motamedi

Saipa
Shojaei 7
Sadeghi

Pas
Shakori 38
Bayatinia 40
Borhani 82

Bayatinia
Shakori

Top