جمعه , ۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
Friday 29 April, 2005 17:00
Week 27 IPL 2004-2005
Shariati Karaj

Additional information

Referee
Nazari
Referee 1
Sekhandan
Referee 2
Shahrizadegan

Saipa
Hasheminasab 57
Abbasfard
Memar

Shemoshak
Jabarpor 73
Yousefi
Hosseinzadeh

Top