یکشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۸۴
Sunday 19 June, 2005 17:30
Week 30 IPL 2004-2005
Takhti
2
1
Pas

Additional information

Referee
Khosravi
Referee 1
Shakor
Referee 2
Saei

Foolad
Kolahkaj 59
Hamidi 82
Hamidi

Pas
Rajabi 74
Kazem
Nosrati

Top