سه شنبه , ۱۶ آبان ۱۳۸۵
Tuesday 07 November, 2006 14:30
Week 9 IPL 2006-2007
Hafezieh

Additional information

Referee
Salehi
Referee 1
Foroghi
Referee 2
Eshaghian

Fajr-Sepasi
Beigzadeh 32
Tahmasebi 86
Moradi
Porgholami 63

Rah-Ahan
Asqari 52
Haghi 64
Haghi
Ghasemzadeh
Sabeti

فجرسپاسى: سوشا مكانى، محسن ميثمى، مصطفى صبرى، يوسف مرادى (بابك پورغلامى ۴۶)، على محمد دهقان، احتشام ساسانى (يونس گراييلى ۷۰)، اميدرضا روانخواه، سيد محمد موسوى، هاشم بيگ زاده، غلامرضا رضايى (مجتبى زارع ۸۲) و بهمن طهماسبى
سرمربى: غلامحسين پيروانى
راه آهن:محرم حبيبى، داود مهابادى، تقى قاسم زاده (على يحيى نژاد ۷۶)، امين تركاشوند (حامد شيرخانلو ۷۱)، داود حقى، احمد جمشيديان، هادى اصغرى، احمد تقوى، على قاسميان، مهدى ثابتى، جهانبخش جعفرى (۳+۹۰ ابراهيم كريمى)
سرمربى: عباس رضوىTop