جمعه , ۱۵ دی ۱۳۸۵
Friday 05 January, 2007 14:15
Week 15 IPL 2006-2007
Kerman

Additional information

Referee
Mombeini
Referee 1
Shams
Referee 2
Zareh

Mes
Abdolzahra 69
Suzamora 72
Suzamora
Hosseinkhani

Saipa
Daei 44
Momenzadeh 51
Momenzadeh
Yazdani
Ahmadi

مس كرمان: عباس محمدى، حسين تلقينى، ابراهيم تقى پور، رسول ميرطرقى، فرزاد حسين خانى، شاهين خيرى، نيك، آدريانو آلوز (بابك حاتمى ۷۶)، صابر ميرقربانى، محسن زاهدى (على قربانى ۵۸)، محمود پوراسدالله (علا عبدالزهرا ۵۸)
سرمربى: نادر دست نشان
سايپا: رحمان احمدى، سيدجلال حسينى، حميدرضا فرزانه، ابراهيم شكورى، داريوش يزدانى، اميد شريفى نسب (امير وزيرى ۷۷)، ابراهيم صادقى، على دايى، محسن خليلى، كاظم برجلو (على عشورى زاد ۸۰)، احمد مؤمن زاده (جواد آشتيانى ۵۹)
سرمربى: على دايى

Top