جمعه , ۱۳ بهمن ۱۳۸۵
Friday 02 February, 2007 15:30
Week 17 IPL 2006-2007
Azadi

Additional information

Referee
Moradi
Referee 1
Taghipour
Referee 2
Motamedifar

Esteghlal
Ansarian
Alizadeh
Majidi
Yavarzadeh

Mes
Zahedi
Mirtoroghi
Ghorbani
Alvez
Mohamadi

استقلال: وحيد طالب لو، اميرحسين صادقى، محمود فكرى، پيروز قربانى، على انصاريان (داسيلوا ۹۰)، ميثم بائو، اصغر طالب نسب (مجتبى جبارى ۴۶)، بهشاد ياورزاده، فرزاد مجيدى (محمد نوازى ۷۹) مرتضى هاشمى زاده و على عليزاده
سرمربى: صمد مرفاوى
مس كرمان: عباس محمدى، رسول ميرطرقى، هادى تلقينى، ابراهيم تقى پور، محسن زاهدى، عليرضا دغاغله، شاهين خيرى، محمود پوراسدالله (حميدرضا شرفى ۶۰)، على قربانى (على مولا ۶۳)، علا عبدالزهرا (امير الوندى ۸۷) و آدريانو آلوز
سرمربى: نادر دست نشان

Top