جمعه , ۲۷ بهمن ۱۳۸۵
Friday 16 February, 2007 14:45
Week 19 IPL 2006-2007
Karaj

Additional information

Referee
Hajbabaei
Referee 1
Taghipour
Referee 2
Saei

Saipa
Sadeghi 57
Ashorizad

Malavan
Ghorbani 31
Rafkhaei

سايپا: ارشاد يوسفى، حميدرضا فرزانه (جواد آشتيانى ۶۳)، سيد جلال حسينى، كاظم برجلو، على عشورى زاد، ابراهيم صادقى، اميد شريفى نسب، داريوش يزدانى، امير وزيرى (حميدرضا رجبى ۴۶)، احمد مؤمن زاده، محسن خليلى
سرمربى: على دايى
ملوان: مسعود غلامعلى زاد، سيدجلال رافخوايى، سيدابراهيم صادقى، هادى تأمينى، مرتضى غلامعلى زاد، عليرضا رمضانى (مهران جعفرى ۸۲)، امير خدامرادى، مازيار زارع، مجتبى قربانى (سعيد سالارزاده ۸۷)، محمد حيدرى (عماد ميرزايى ۹۲)، سعيد يوسف زاده
سرمربى: محمد احمدزادهTop