یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶
Sunday 22 April, 2007 14:30
Week 26 IPL 2006-2007
Irankhodro

Additional information

Referee
Mombeini
Referee 1
Kahori
Referee 2
Alinejadian

Peykan
Rezapour 81
Bayatinia 83

پيكان: محمد محمدى، حسين معمار، مهدى محمدى، ميثم خسروى، على باقرى، مهدى نورى، ميثم رضاپور (محمد غلامين ۸۱)، مرتضى عزيزمحمدى (مهرداد پولادى ۶۱)، محسن بياتى نيا، ايمان حيدرى، محمدرضا طهماسبى
سرمربى: ساموئل دارابينيان
سايپا: رحمان احمدى، ابراهيم شكورى، سيدجلال حسينى، اميرهوشنگ سعادتى، مجيد غلامنژاد، ابراهيم صادقى، حميدرضا رجبى (جواد آشتيانى ۵۵)، (امين منوچهرى ۸۸)، اميد شريفى نسب، داريوش يزدانى، احمد مؤمن زاده (محسن خليلى ۷۸)، على دايى
سرمربى: على دايى

Top