پنجشنبه , ۲۷ فروردین ۱۳۸۸
Thursday 16 April, 2009 17:15
Week 33 IPL 2008-2009
Samen

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Afsharian
Referee 1
Alinejadian
Referee 2
Mogholi

ابومسلم: شهاب گردان(۱۲)، داود سيدعباسى(۱۰) از دقيقه ۸۰ سعيد خانى، سعيد بيات(۱۰)، عبدالجبار مومونى(۱۱)، امجد شكوه مقام(۱۳)، رضا ناصحى(۱۲)، على حقدوست(۱۴)، جواد ضيغمى(۱۵)، ميثم بائو(۱۶)، جان نگودى(۱۲) از دقيقه ۶۷ مصطفى شهركى(۱۱) و داود دانش دوست(۱۱) از دقيقه ۷۳ ايمان نعمت پور
سرمربى: على حنطه(۹)

سپاهان: رحمان احمدى(۱۸)، جلال اكبرى(۱۶)، هادى جعفرى(۱۴) از دقيقه ۶۱ حسين پاپى(۱۲)، محسن بنگر(۱۶)، هادى عقيلى(۱۵)، احسان حاج صفى(۱۵)، حميد عزيززاده(۱۴)، مهدى جعفرپور(۱۳)، الونگ الونگ(۱۱) از دقيقه ۴۶ عبدالوهاب ابوالهيل(۱۴)، احمد جمشيديان(۱۳) از دقيقه ۷۵ ابراهيم لوينيان و عماد محمدرضا(۱۸)
سرمربى: فرهاد كاظمى(۱۸)

Top