جمعه , ۱۷ آبان ۱۳۸۷
Friday 07 November, 2008 14:15
Week 14 IPL 2008-2009
Hafezieh

Timeline

 
90'

Player statistic

Mehdi Shiri    
    Saeed Khani
    Amir Azhari
    Erfan Olerum
    Saeed Bayat
Farid Abedi 3'    
    6' Erfan Olerum
Reza Nazarzadeh 61'    
    79' Mohammad Reza Nasehi

Additional information

Referee
Salehi
Referee 1
Eshaghian
Referee 2
Sanjari

برق شيراز: سجاد بيرانوند(۱۱)، صمد زارع(۱۲)، همت عابدى نژاد(۱۳)، محمد آفند(۱۲)، بهمن شيروانى(۱۲)، مهدى كريميان(۱۳)، ستار زارع(۱۲)، رضا نظرزاده(۱۴)، مسعود نظرزاده(۱۴)، مهدى شيرى(۱۶) و فريد عابدى(۱۶)
سرمربى: محمد عباسى(۱۴)

ابومسلم: شهاب گردان(۱۲)، جواد رزاقى(۱۲)، وحيد عسكرى(۱۳)، داود دانش دوست(۱۱) از دقيقه ۸۸ امير اظهرى، سعيد بيات(۱۲)، سعيد خانى(۱۳)، امجد شكوه مقام(۱۴)، رضا ناصحى(۱۵)، ميثم بائو(۱۴)، مهدى آقامحمدى(۱۳) از دقيقه ۶۶ احسان خرسندى و عرفان اولروم(۱۷) از دقيقه ۹۰ ژان ديكودى
سرمربى: على اصغر جهاندارى(۱۵Top