پنجشنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۱
Thursday 18 October, 2012 14:45
Week 6 Azadegan League 2012-13 Group A
Sanaye Defa Tehran

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Akrami
Referee 1
RezaeiTabar
Referee 2
EisaVand

پارسه تهران: پرويز برومند،محمد صادق طاهرى،محسن ورزكار،حامد مزينى،مجتبى ممشلى،مصطفى احمدى،حميد شهابى فر،كيانوش ميرزايى(از دقيقه ۶۴ مصطفى نو بخت)،حميدرضا حاج حسن(از دقيقه ۴۶ مهدى عمرانى)،مجتبى محبوب مجاز(از دقيقه ۷۹ بابك مرادى) و على كريمى
سرمربى:عليرضا امامى فر

شاهين بوشهر: حسن هورى،ميثم اميرى،مهدى شكوهى(از دقيقه ۷۷ مهدى نصيرى)،كاظم حيات منش، محمد ويزوارى،ابوالفضل كمانى،سعيد خانى، اميد ابوالحسنى(از دقيقه ۸۶ على اكبر ويزوارى)،عباس برزن(از دقيقه ۶۴ حامد سليمانى)،افشين دانشيان و حميدرضا سليمانى
سرمربى:حميد كللى فرTop