پنجشنبه , ۲ اسفند ۱۳۸۰
Thursday 21 February, 2002 14:30
Week 13 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Fereidon Esfehanian
Referee 1
Mohamad Pirozram
Referee 2
Nader Jafari

Fajr-Sepasi
Tahmasebi  2Top