شنبه , ۴ اسفند ۱۳۸۰
Saturday 23 February, 2002 15:00
Week 13 IPL 2001-2002
Tabriz

Additional information

Referee
Sadat Baghban
Referee 1
Hossein Nejati
Referee 2
Alireza Rajablo

Foolad
Dehghani 28
Sharifinasab 52
Golmohamadi88
Top