شنبه , ۴ اسفند ۱۳۸۰
Saturday 23 February, 2002 15:00
Week 13 IPL 2001-2002
Rasht

Additional information

Referee
Mehdi Honarvari
Referee 1
Esmaeil Safiri
Referee 2
Hamid Sabet

Esteghlal-Rasht
Chavoshi  28
Baniahmad  60
Top