سه شنبه , ۲۱ اسفند ۱۳۸۰
Tuesday 12 March, 2002 15:00
Week 15 IPL 2001-2002
Esfahan

Additional information

Referee
Jalal Moradi
Referee 1
Javad Taghipor
Referee 2
Esmaeil Mirzabeigi

Sepahan
Hajipour  3
Karimi 23
Foolad
Seraj 42,83Top