سه شنبه , ۲۱ اسفند ۱۳۸۰
Tuesday 12 March, 2002 15:00
Week 15 IPL 2001-2002
Mashahd

Additional information

Referee
Hossein Arabbaraghi
Referee 1
Amir DavodZadeh
Referee 2
Iraj Shahrizadegan

Aboomoslem
RazaghiRad 38Top