سه شنبه , ۲۷ فروردین ۱۳۸۱
Tuesday 16 April, 2002 16:00
Week 17 IPL 2001-2002
Mashahd

Additional information

Referee
Ali Khosravi
Referee 1
Masoud Enayat
Referee 2
Esmaeil Safiri

Aboomoslem
Feiz-Karimlo  13
Perspolis
Peyrovani  45Top