یکشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 21 April, 2002 16:00
Week 18 IPL 2001-2002
Mashahd

Additional information

Referee
Khodadad Afsharian
Referee 1
Hossein Nejati
Referee 2
Gholamreza Soleimani

Aboomoslem
Rajabi 30
Mosali  36
Enayati 55
Rostami  60
Sepahan
Basirat  17
Bezik  48,92
Top