جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
Friday 26 April, 2002 15:00
Week 19 IPL 2001-2002
Anzali

Additional information

Referee
Saeed Bathaei
Referee 1
Hossein Nejati
Referee 2
Amir Davodzadeh

Malavan

Nori 70

Perspolis

Khanmohamadi 30Top