سه شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۱
Tuesday 30 April, 2002 16:00
Week 20 IPL 2001-2002
Ahvaz
1
2
Pas

Additional information

Referee
Khodadad Afsharian
Referee 1
Mohamad Pirozram
Referee 2
Rahman Aslanparviz

Foolad
Seraj  90
Pas
Aghaei 26
Esmaeili  32
Top