یکشنبه , ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۱
Sunday 05 May, 2002 16:30
Week 21 IPL 2001-2002
Anzali

Additional information

Referee
Saadat Baghbani
Referee 1
Alireza Rajablo
Referee 2
Iraj Shahrzadegan

Malavan
Hosseini 84
Aboomoslem
Hasanzadeh  80

 Top