پنجشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
Thursday 09 May, 2002 15:00
Week 22 IPL 2001-2002
Tehran

Additional information

Referee
Hedayat Mombini
Referee 1
Ali KhajehKolaki
Referee 2
Morteza Karimi

Saipa
Kazemi (2)Top