سه شنبه , ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱
Tuesday 14 May, 2002 16:00
Week 23 IPL 2001-2002
Tehran

Additional information

Referee
Mohsen Torki
Referee 1
Alireza Soleimani
Referee 2
Esmaeil Mirzabeigi

Saipa
Aghili 89

Top