سه شنبه , ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱
Tuesday 14 May, 2002 16:00
Week 23 IPL 2001-2002
Tabriz

Additional information

Referee
Hossein Yadi
Referee 1
Hamid Sabet
Referee 2
Alireza Rajablou

TeraktorSazi
Shahriair 37
Beheshti 22
Malavan
Tavakoli 39
Safarkhah 70


Top