سه شنبه , ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱
Tuesday 14 May, 2002 16:00
Week 23 IPL 2001-2002
Rasht

Additional information

Referee
Gholamali Hamirad
Referee 1
Nader Jafari
Referee 2
Hasan Karbasforosh

Foolad
Dehgahni 75Top