جمعه , ۳ خرداد ۱۳۸۱
Friday 24 May, 2002 16:30
Week 25 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Gholamali Hamirad
Referee 1
Alireza Rajablo
Referee 2
Safdar Ahmadi

Fajr-Sepasi
Akbarpour 38
Foolad
Badavi 68

Top