سه شنبه , ۷ خرداد ۱۳۸۱
Tuesday 28 May, 2002 17:00
Week 26 IPL 2001-2002
Tehran

Additional information

Referee
Ali Khosravi
Referee 1
Hossein Nejati
Referee 2
Esmaeil Safiri

Perspolis
Asadi 63

Top