پنجشنبه , ۱۳ دی ۱۳۸۰
Thursday 03 January, 2002 14:30
Week 8 IPL 2001-2002

Perspolis
Helali 2
Pas
Khatibi 7,33
Nekonam 27
Top