پنجشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۸۰
Thursday 31 January, 2002 14:30
Week 11 IPL 2001-2002
Rasht

Additional information

Referee
Jalal Moradi
Referee 1
Hossein Nejati
Referee 2
Amir Davoudzadeh

Esteghlal-Rasht
Feizimoghadam 37
Perspolis
Rahbarifard 17
Jabari 24,31
Top