جمعه , ۱۲ بهمن ۱۳۸۰
Friday 01 February, 2002 14:30
Week 11 IPL 2001-2002
Shiraz

Additional information

Referee
Bahram Mehrpeima
Referee 1
Soleimani
Referee 2
Rajablo

Bargh
Mehravasian 40
Matori  80
Top